real estate menu left
real estate menu right

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnej warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek opublikowane. Szpitale mają czas do 1 października. 

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i połoznej oraz niektórych innych ustaw

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

 

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.


Zarządzenie MZ z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie powołania zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodu piel i poł .........    


Zarządzenie MZ z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie powołania zespołu analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia piel i poł .........  

Ustawa o działalności leczniczej z dnia15 kwietnia 2011 roku (DzU nr112,poz654).    

           
Ustawa o zawodach pielęg i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012roku.  


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników .........

 
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.   

     
Rozporządzenie MZ z dnia 23 września2010 Standard Opieki Okołoporodowej.

            
Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008.      


Ustawa o zmianie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych .......    

 

Rozporządzenie MZ z dnia 29 lipca 2011 w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników w niektórych podmiotach leczniczych.

   

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.

 

Szukaj