real estate menu left
real estate menu right

Dlaczego Związek Zawodowy Położnych ?


Zarówno Samorząd jak i dotychczasowe Związki Zawodowe nie spełniały oczekiwań naszego środowiska. Związek Zawodowy Położnych istniał na ziemiach polskich od 1905r do sierpnia 1950 r. Zlikwidowano go, po to by położne nie mogły wypowiadać się w swoich sprawach. Obecnie taka możliwość istnieje i od nas samych zależy czy chcemy uczestniczyć w reformowaniu Służby Zdrowia, w ustalaniu naszych warunków pracy i płacy. Na spotkaniu położnych w dniu 26 1 1994 r. podjęłyśmy Uchwałę o założeniu Związku Zawodowego Położnych w Krakowie . I tak 4 maja 1994 r. po 44 letniej przerwie został reaktywowany Związek Zawodowy Położnych w III Rzeczypospolitej. Od tej pory mogły koleżanki rejestrować wojewódzkie oddziały, ale nie zrobiły tego. Dlatego podjęłyśmy działania by stworzyć Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych z siedzibą w Krakowie i tak od 23 października 1995 r, zaistniałyśmy. Na pierwszym uroczystym posiedzeniu w dniu 5 maja 1994 r. podjęłyśmy Uchwałę, że 8 maj będziemy obchodziły jako święto położnej, dzień Patronki naszej Szkoły Położnych - Stanisławy Leszczyńskiej. Statut naszego Związku rozesłałyśmy do zainteresowanych koleżanek w 18 województwach, do tych które podpisały się na konferencji naukowej w październiku w Krakowie. Od tego momentu zaczęły powstawać oddziałowe organizacje ; w Mrągowie, Kętrzynie, Żywcu, Nowym Targu, Lipce. Czekamy na potwierdzenia dalszych oddziałów. W dalszych naszych działaniach podjęłyśmy starania o reprezentatywność i tak nasz Związek jest uznany w Sądzie Rejestrowym w Warszawie za reprezentatywny dla Położnych od 5 lutego 1997 r.

Szkoda że nie wszystkie koleżanki są tym zainteresowane tak jak w Niemczech - tam należą wszystkie. Pieniądze ze składek są przeznaczane na pomoc tylko położnym. Od momentu zarejestrowania się jako Związku występowałyśmy o utrzymanie odrębności zapisów w nowelizowanej Ustawie o Zawodzie., do Ministra Zdrowia występowałyśmy przeciwko małym zarobkom, o powołanie Położnej Kraju, postulowałyśmy o utrzymanie stanowisk wojewódzkich instruktorek d/s położnych , o dodatek funkcyjny dla nich, jak też ustalenie procentowego np: 10% do podstawy za kursy kwalifikacyjne, 20% dłuższe kursy, 40% specjalizacje 2 letnie. 30 marca 1996 r. po półrocznym wyczekiwaniu w kolejce mogłyśmy spotkać się z Naczelną Pielęgniarką Kraju i spowodować by powołano zespół do wypracowania kompetencji położnej środowiskowo/rodzinnej.

Zaprotestowałyśmy kiedy Konsorcjum Ciechanowskie kierowane przez Panią dr Fetlińską rozesłało kompetencje i usługi pielęgniarek środowiskowych w których to czynnościach znalazły się nasze czynności takie jak : kąpiel noworodka, pielęgnacja pępka, pielęgnacja brodawek u położnicy, toaleta krocza, słuchanie tętna płodu, przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, do porodu , do karmienia piersią samobadanie piersi u położnicy , u ciężarnej. Mimo że w posiadaniu Rady Naczelnej był dokument pt. "Biała Księga - Część Prawna" i opracowanie ?Ochrona życia i zdrowia obywateli." z 1995 r. - autorstwa PP. Cezarego Włodarczyka, M. Marka i Teresy Wyki, oraz zapisy regulacji prawa europejskiego takich jak : Decyzje i Dyrektywy dotyczące kształcenia i wykonywania zawodu położnej. Naczelna Rada nie stanęła w obronie naszej odrębność , a z tego co jest przedstawiane w środowisku jasno wynika że to Panie pielęgniarki chętnie zajęłyby nasze stanowiska. Mogę tylko ubolewać, że tak późno otrzymałam z Urzędu Rady Ministrów od Pełnomocnika Rządu d/s Integracji Europejskiej następującą informację, iż w prawie europejskim jest odrębne traktowanie zawodu pielęgniarki i odrębne dla położnej., Następnie jest wymienione w jakich Decyzjach i Dyrektywach są zapisy dla pielęgniarek i w jakich dla położnych. Zestaw aktów prawnych dotyczących położnych uchwalony został 21 stycznia 1980 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym WE nr L 33 z 11 lutego 1980 r.
Są to następujące regulacje prawa europejskiego:


1. Decyzja Rady nr 156/80 EWG o powołaniu Komitetu Doradczego ds. Szkolenia w Zakresie Położnictwa,


2. Dyrektywa Rady nr 155/80 EWG dotycząca koordynacji postanowień prawa, przepisów i działań administracyjnych w odniesieniu do podejmowania i wykonywania czynności położnych,


3. Dyrektywa Rady nr 154/80 EWG dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów i innych dowodów formalnych kwalifikacji położnych, obejmująca środki ułatwiające skuteczną egzekucję prawa do uznania kwalifikacji oraz swobody świadczenia usług.
Wobec powyższych zapisów i zgodnie z art. 4, państwa członkowskie zapewnia położnym prawo do podjęcia i wykonywania przynajmniej następujących czynności;

  • poradnictwa i upowszechniania informacji w zakresie świadomego planowania rodziny
  • rozpoznawania ciąży i monitorowania ciąży prawidłowej: przeprowadzania badań koniecznych do monitorowania rozwoju prawidłowej ciąży,
  • poradnictwa lub kierowania na badania potrzebne do możliwie najwcześniejszego wykrycia ciąży wysokiego ryzyka,
  • prowadzenie programu przygotowania do rodzicielstwa i pełnego przygotowania do porodu, włączając w to porady z zakresu higieny i żywienia,
  • opieki i pomocy rodzącym oraz monitorowania stanu płodu w jamie macicy za pomocą odpowiednich metod klinicznych i technicznych
  • odbieranie porodu siłami natury, włącznie z nacięciem krocza w razie potrzeby, a także odbieranie porodu pośladkowego w przypadkach nagłych,
  • rozpoznawanie u matki i dziecka objawów patologicznych wymagających skierowania do lekarza, a także asystowanie temu lekarzowi w razie potrzeby; podejmowania działań ratowniczych pod nieobecność lekarza, a w szczególności podjęcia ręcznego usunięcia łożyska, w miarę możności z późniejszym ręcznym badaniem macicy,
  • badanie noworodka i opieka nad nim,
  • sprawowanie opieki i monitorowanie stanu matki w okresie połogowym oraz udzielanie matce wszelkich potrzebnych porad dotyczących opieki nad dzieckiem- prowadzenie leczenia przepisanego przez lekarza,
  • prowadzenie wszelkiej koniecznej dokumentacji.

Jak wynika z powyższego na pewno gdyby nie działanie Związku nie miałybyśmy szans na uzyskanie powyższych informacji. Ostatnio brałyśmy udział przy opiniowaniu tabel wynagrodzenia proponowanego od 1 kwietnia tego roku. Przygotowałyśmy propozycje umowy kontraktowej dla zespołu położnych i Statut.

Oczekujemy na termin spotkania w Ministerstwie Zdrowia, przygotowujemy się do zawarcia ponad zakładowego układu zbiorowego. Tam gdzie są położne zrzeszone w naszym Związku mają prawo domagać się opiniowania nowych Statutów dla usamodzielniających się jednostek. To co będzie zawarte w Statucie to będzie obowiązywać jak ?Biblia", a to co zostanie pominięte nie łudzimy się - z czasem przestanie obowiązywać.

 

Szukaj