real estate menu left
real estate menu right

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POŁOŻNYCH Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1


Związek nosi nazwę Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych z siedzibą w Krakowie, w skrócie zwany dalej Związkiem

 

&2


Terenem działania Związku jest teren całej Polski z siedzibą Zespół Szkół Medycznych w Krakowie ul.Zamoyskiego 58.

 

&3


Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną.

 

&4

Związek broni praw i interesów położnych w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno bytowych. Reprezentuje ich interesy wobec pracodawcy, oraz organów administracji państwowej i organizacji społecznych, oraz Kas Chorych. Współuczestniczy również w kształtowaniu i realizacji zadań merytorycznych zakładu pracy.

 

&5


Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie. Ponadto Związek działa w oparciu o ustawę o związkach zawodowych Dz.U.R.91 Nr.55.Poz.234 i dz.U.R.91 Nr. 77 poz.340 i inne ustawy oraz ratyfikowaną przez Polskę konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy.

&6

 

Związek ma prawo zrzeszania się na zasadach dobrowolności z innymi związkami. Uchwały w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie/ Zebranie Delegatów/ na wniosek Zarządu Związku. Dla sprawniejszego działania Związku tworzy się oddziały międzyzakładowe i regionalne -pokrywające się z liczbą województw.

 

 

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU

 

&7


Celem Związku jest obrona praw i interesów położnych, a w szczególności:

 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych położnych i ich rodzin.
 2. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywania pracy zawodowej, wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami położnych, zapewnienie odpowiednich środków kontroli i wyrażania opinii.
 4. Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.
 5. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania położnym warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracownic.
 6. Współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań zakładu pracy. Oraz w posiedzeniach Komisji Trójstronnych.
 7. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego.

&8

 

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładów pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządu.
 2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji tak w przypadkach spraw indywidualnych jak i spraw grupy zawodowej.
 3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu pracy obowiązku zapewnienia pracownicom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowaniu planów poprawy warunków pracy.
 4. Zajmowanie stanowiska wobec Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, kierownictwa zakładu pracy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących praw i interesów położnych zakładu pracy, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów: pracy, nagradzania, premiowania, karania, rozkładu czasu pracy, ustalania planów urlopów oraz w sprawach dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych położnych.
 5. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych, w tym zakładowych regulaminów pracy a zwłaszcza dotyczących położnych.
 6. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień. W przypadku samowolnego pogwałcenia praw pracowniczych bądź nie spełnienia słusznych, ważnych żądań dotyczących żywotnych interesów członków lub Związku po uprzednim wyczerpaniu wszystkich środków zmierzających do ugodowego załatwienia sprawy-proklamowanie stosownych akcji protestacyjnych przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych, zgodnie z zasadami deontologii zawodowej.
 7. Zwalczanie wszelkich szkodliwych zjawisk w życiu społecznym oraz zapobieganie naruszaniu prawa i zasad sprawiedliwości.
 8. Zwalczanie wszelkich nieetycznych postaw.
 9. Partnerskie współdziałanie na zasadzie równości z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami politycznymi, społecznymi i samorządowymi.
 10. Podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, koloni, pomoc w zaspokajaniu działalności kulturalno oświatowej, oraz odpowiedni udział w przyznawaniu świadczeń z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładu pracy.
 11. Współdziałanie w działaniu dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia położnych i ich rodzin oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
 12. Inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom.
 13. Otaczanie troską rodzin wielodzietnych, samotnych matek, emerytek i rencistek.
 14. Sprawowanie społecznego nadzoru nad Pracowniczą Kasą zapomogowo-pożyczkową.
 15. Kierowanie Społeczną Inspekcją Pracy w Zakładzie.
 16. Zapewnienie członkom Związku odpowiedniej informacji o całokształcie działalności Związku.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

 

&9

 

 1. Członkom Związku może zostać każda położna posiadająca dyplom ukończenia Szkoły położnych bez względu na płeć narodowość, przekonania polityczne ,wyznanie, podstawę stosunku pracy i zajmowane stanowisko. Członkowstwa tego nie traci w wypadku przejścia na emeryturę , rentę lub w okresie pozostawania bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
 2. Przyjęcie do Związku następuje po podpisaniu deklaracji i złożenia jej w Zarządzie Związku.
 3. Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja związkowa wydana przez Zarząd Związku.
 4. Położna może być członkiem tylko jednego związku zawodowego.

 

&10

 

Członkowstwo Związku ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia.
 2. Skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składek przez okres 3-miesięcy lub zmiany miejsca zamieszkania.
 3. Wykluczenia ze związku.
 4. Zgonu.

 

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWIĄZKU.

 

&11

 

Członek Związku ma prawo:

 1. Wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych władz.
 2. Zwracać się do Związku w sprawach swojej i bytu
 3. Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swoich interesów w przypadku naruszenia ich przez kierownictwo zakładu pracy lub władze zwierzchnie.
 4. Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku.
 5. Omawiać i poddawać ocenie działalność Związku, jego władze i członków.
 6. Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i działaniu Związku
 7. Brać udział w zebraniach podczas których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.
 8. Występować z wnioskami i postulatami.
 9. .Uczestniczyć w formach protestu organizowanych przez Związek.
 10. Otrzymywać zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny. Otrzymywać zapomogi z funduszu Związku szczególnych przypadkach losowych. W wypadku zgonu członka Związku-zasiłek otrzymuje rodzina. Zasady przyznawania w/wym. zasiłków określają właściwe regulaminy.

&12

 

CZŁONEK ZWIĄZKU JEST ZOBOWIĄZANY:

 1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz związkowych.
 2. Czynnie uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku
 3. Regularnie opłacać składki Związkowe.
 4. Ochraniać i pomnażać majątek Związku.
 5. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi.
 6. Przestrzegać zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy w życiu związkowym i na stanowisku pracy.
 7. Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej przejawiając troskę o wysoki poziom świadczonej pracy i dobre imię zakładu pracy.
 8. Walczyć z przejawami marnotrawstwa oraz inny szkodliwymi społecznie zjawiskami.
 9. Postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz chronić i pomnażać własność społeczną jako wspólne dobro.

&13

 

Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony nagrodami lub odznaczeniami związkowymi.

 

&14

 

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaszczającego członka Związku, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego, można zastosować jedną z poniżej wymienionych kar:

 • upomnienie
 • okresowe zawieszenie w prawach członka związku
 • wykluczenie ze związku.

Uchwała o skreśleniu, ukaraniu a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania organizacji Związkowej w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY/WŁADZE/ZWIĄZKU

 

&16

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zebranie/Zebranie Delegatów/
  2. Zarząd Związku
  3. Komisja Rewizyjna Związku
 2. Kadencja organów Związku trwa 4-lata
 3. Tę samą funkcję w organie Związku można pełnić tylko przez dwie kolejne kadenc

 

&17

 

 1. Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkowstwa Związku.
 2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.

 

&18

 

 1. Uchwały organu Związku zapadają zwykle większością głosów przy obecności najmniej połowy ogółu członków.
 2. Uchwały organów Związku nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 3. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwal własnych, zgłaszanych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie położnych.

 

&19

 

 1. Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  1. nie ogranicza się liczby kandydatów
  2. głosuje się na poszczególnych kandydatów
  3. głosowanie jest tajne
  4. tę samą funkcję w organach związku można pełnić bez ograniczeń
  5. funkcje w organach Związku nie może pełnić położna zajmująca kierownicze stanowiska w administracji na szczeblu zakładu
  6. przewodniczącego Zarządu wybiera Walne Zebranie//Zebranie Delegatów/ w odrębnym głosowaniu
 2. Członek organu Związku jest zobowiązany:
  1. aktywnie uczestniczyć w pracach organu Związku
  2. reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia organów Związku
  3. składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności

 

&20

 

 1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełnienia obowiązków naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.
 2.  Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania/Zebrania Delegatów/, które powinno być zwołane w trybie nadzwyczajnym do 30-dni od podjęcia decyzji przez Zarząd Związku po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej potrzebę odwołania. W okresie tym członek organu Związku może być decyzją Zarządu zawieszony w czynnościach.
 3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanego stanowiska członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

&21

 

 1. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. ustania członkostwa Związku
  2. rezygnacji mandatu
  3. odwołania w trybie określonym w & 20
  4. niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 14 roku
  5. pozbawienia praw publicznych
 2. Przy zmniejszaniu się ilości członków organu Związku w czasie trwania kadencji Walne Zebranie/ Zebranie Delegatów/ na wniosek tego organu uzupełnia jego stan osobowy w głosowaniu tajnym.

 

A.WALNE ZEBRANIE/ ZEBRANIE DELEGATÓW

 

&22

 

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie. Jeżeli liczba członków Związku przekroczy 100 osób-Zebranie Delegatów.
 2. Walne Zebranie/Zebranie Delegatów/ zwołuje Zarząd Związku. Sposób wyboru delegatów określa Zarząd.
 3. W walnym zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Związku/ W zebraniu Delegatów biorą udział delegaci z głosem decydującym. W zebraniu delegatów mogą brać udział z głosami doradczymi członkowie Związku nie będący delegatami.

 

&23

 

 1. Walne Zebranie/Zebranie Delegatów
  1. ustala program działalności Związku
  2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.
  3. ustala Statut i zmiany do statutu Związku
  4. ustala strukturę organizacyjną
  5. ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego i członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej
  6. określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składek członkowskich i ich podziału oraz zatwierdza budżet Związku
  7. rozpatruje wnioski i postulaty
  8. rozpatruje odwołania członków Związku od nałożonych kar i uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków
  9. decyzje o rozwiązaniu Związku
  10. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielania Zarządowi Związku absolutorium. Członkowie Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu
  11. ustala, ogłasza i organizuje formy protestu zgodnie z ustawaj Dz,URNR55 POZ234 i Dz.U.R.9LNR.77 POZ 340.
 2. Walne Zebranie/ Zebranie Delegatów/jest prawomocne jeśli bierze w nim udział co najmniej 50% członków 2/3 wybranych delegatów.


&24

 

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku Zarząd Związku zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów/ nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały od dnia zgłoszenia wniosku.

 

&25

 

Walne Zebranie/ Zebranie Delegatów/ zbiera się przynajmniej raz w roku.

 

B. ZARZĄD ZWIĄZKU

 

&26

 

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami/ Zebraniami Delegatów/ bieżącą działalnością Związku kieruje Zarząd a w szczególności:
  1. wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu i określa zakres jego uprawnień
  2. realizuje uchwały Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów/ i kontroluje ich wykonanie.
  3. jest pełnoprawnym współpartnerem kierownictwa i samorządu pracowniczego zakładu i w uzgodnieniu z nim podejmowane są wszystkie decyzje dotyczące : spraw zatrudnienia, warunków bhp, regulaminów pracy, płac, awansów pracowników, ustalenie zakładowych norm pracy, przyznawanie odznaczeń, wyróżnień moralnych i materialnych, karania pracowników, zaspakajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych, poprawy warunków pracy oraz innych żywotnych spraw położnych.
   Współdziała także w kształtowaniu i realizacji programu działalności merytorycznej zakładu pracy.
  4. zwołuje Walne Zebranie/Zebranie Delegatów/ i ustala zasady wyboru delegatów. Termin Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów/ oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia obrad.
  5. zarządza majątkiem Związku
  6. w zależności od potrzeb powołuje sekcje, komisje i zespoły problemowe.
  7. przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku
  8. ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku
  9. rozpatruje sprawozdania z działalności Prezydium Zarządu
  10. przyjmuje do wiadomości i realizacji wyniki sprawozdań Komisji Rewizyjnej
  11. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych, przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniach społecznych, oraz innych aktów prawnych
  12. zajmuje stanowisko w imieniu Związku w sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy
  13. ustala i ogłasza, organizuje formy protesty
  14. zatwierdza plan pracy zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy oraz rozpatruje sprawozdania z jego działalności
  15. rozpatruje sprawozdania zarządu pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz parafuje bilanse roczne pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej
  16. prowadzi partnerskie współdziałanie na zasadach równoprawności z organizacjami samorządowymi i społecznymi
  17. zapewnia członkom Związku bieżącą informację działalności Zarządu i Związku
  18. Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące
  19. Zarząd w swej działalności stosuje zasadę kolegialnego podejmowania

 

 

C KOMISJA REWIZYJNA

 

&27

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał organów Związkowych a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku
  2. przedkładanie Walnemu Zebraniu / Zebraniu Delegatów/ Związku sprawozdań ze swej działalności
  3. ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie
  4. w razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.

 

&29

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

 

 

VI. MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

&30

 

1.Majątek Związku powstaje:

a.ze składek członkowskich

b.z dotacji, darowizn i zapisów

c.z dochodu z organizowanych przez Związek imprez kulturalno- rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej.

 


&31

 

 1. Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.
 2. Zarząd majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych
 3. Składki wpłacane przez członków, ich podział oraz zasady szczegółowej polityki finansowej ustala Zarząd Związku.

 

&32

 

 1. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie.
 2. Składki wpłacane przez członka Związku nie podlegają zwrotowi.

 

&33

 

 1. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.
 2. Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie/Zebranie Delegatów/.

 

&34

 

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu Związku.

 

&35

 

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są upoważnieni: przewodniczący i inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku.
 2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie 2-ch osób.
 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarządu a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów/.

 

VII ODDZIAŁOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA I GRUPA ZWIĄZKOWA

 

&36

 

 1. Zarząd Związku podejmuje uchwały w sprawie tworzenia Oddziałowych Organizacji Związkowych w placówkach i komórkach organizacyjnych zakładu/ zespołach placówek lub komórek/ o ile posiadają co najmniej dwudziestu członków oraz emerytów i rencistów W placówkach lub komórkach posiadających mniej niż dwudziestu członków- tworzy się grupy związkowe.
 2. Organami Oddziałowej Organizacji Związkowej są:
  1. Zebranie członków
  2. Rada Związkowa
  3. Kadencja organów trwa cztery lata. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Zebranie członków:
  1. wybiera Radę Związkową i delegatów na Zebranie Delegatów
  2. uchwala program działania
  3. rozpatruje sprawozdanie z działalności Rady i Oddziałowego społecznego inspektora pracy.
 4. Rada Związkowa prowadzi między zebraniami bieżącą działalność Związkową a w szczególności:
  1. wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, i sekretarza oraz określa ich zadania i uprawnienia
  2. realizuje program i Uchwały Zebrania członków, Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów/
  3. zwołuje zebranie członków nie rzadziej niż dwa razy w roku na którym składa sprawozdanie ze swej działalności
  4. zatwierdza plany pracy Oddziałowemu społecznemu inspektorowi pracy
  5. e.opiniuje podanie członków Związku o zapomogi i inne świadczenia
  6. f.utrzymuje na bieżąco kontakt z Zarządem Związku
  7. zajmuje stanowisko wobec kierownictwa placówki- komórki w sprawach pracowniczych a w szczególności: poprawy warunków pracy, zdrowia i bhp, rozkładu czasu pracy ustalania planów urlopów, dotyczących socjalno- bytowych i kulturalnych potrzeb pracowników oraz współdziała z kierownictwem placówki- komórki w kształtowaniu zasad współżycia społecznego, przyznawania premii, awansów, wyróżnień i odznaczeń
  8. zapewnia członkom Związku informację o bieżącej działalności Rady, Zarządu i Związku
 5. Rada programuje swoją działalność w okresowych planach pracy. Obrady Rady odbywają się okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Przewodniczący Rady bierze udział w obradach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 6. Organami Grupy Związkowej są:
  1. Zebranie Członków
  2. Grupy Związkowe
  3. Kadencja organów trwa cztery lata.
 7. Zebranie Członków:
  1. wybiera Grupowego Związkowego oraz ustala zakres jego uprawnień i kompetencji.
  2. wybiera delegatów na Zebranie Delegatów.
  3. programuje swoją działalność oraz ustal wykonawców.
  4. zatwierdza plany pracy Grupowemu inspektorowi pracy.
  5. rozpatruje sprawozdania z działalności Grupowego Związkowego oraz Grupowego społecznego inspektora pracy.
 8. Grupowy Związkowy:
  1. Zwołuje Zebranie Członków nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, na którym składa sprawozdanie ze swej działalności.
  2. zajmuje stanowisko wobec kierownika placówki- komórki w sprawach pracowniczych a w szczególności: poprawy warunków pracy, zdrowia i bhp, ustalania planów urlopów, rozkładu czasu pracy, dotyczących socjalno- bytowych i kulturalnych potrzeb pracowników, przyznawania premii, awansów, wyróżnień i odznaczeń oraz współdziała z kierownikiem placówki w kształtowaniu zasad współżycia społecznego.
  3. utrzymuje na bieżąco kontakt z Zarządem Związku
  4. zapewnia członkom informację o bieżącej działalności Zarządu i Związku.
  5. bierze udział w obradach Zarządu Związku z głosem doradczym.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

&37

 

 1. Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego Związku.
 2. Związek zaliczając staż członkowski nie przejmuje na siebie żadnych zaległych zobowiązań podjętych przez inne związki.

 

&38

 

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów/ podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów i za zgodą Sądu Rejestracyjnego.

 

&39

 

 1. .Rozwiązanie Zarządu może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania /Zebrania Delegatów/ podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.
 2. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania /Zebrania Delegatów/ podjęta większością dwóch trzecich głosów
 3. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie /Zebranie Delegatów/.
 4. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Rejestracyjnym.

&40

 

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia zarejestrowania przez Sąd Wojewódzki w Krakowie
Październik 2007 rok.

 

Szukaj