real estate menu left
real estate menu right

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. PDF Drukuj Email
Wpisał admin   
Wtorek, 05. Sierpień 2008 01:11

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

 

Na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 1. sposób przeprowadzania konkursu w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą na stanowisko:
  1. kierownika,
  2. zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem,
  3. ordynatora,
  4. naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek,
  5. pielęgniarki oddziałowej,
 2. skład oraz tryb i warunki powoływania oraz odwoływania komisji konkursowej;
 3. ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o którym mowa w pkt 1.

 

§ 2.

 

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. właściwym podmiocie - rozumie się przez to podmiot tworzący albo kierownika podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy.

 

§ 3.

 

 1. Konkurs na stanowiska, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot.
 2. Komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem.
 3. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe.

 

§ 4.

 

 1. Postępowanie konkursowe obejmuje:
  1. opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu, na podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik do rozporządzenia;
  2. opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie;
  3. ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego;
  4.  rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;
  5. wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzi się z zachowaniem kolejności czynności określonych w ust. 1.


§ 5.

 

 1. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, właściwy podmiot dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w składzie poprzednim.

 

§ 6.

 

 1.  O wszczęciu postępowania konkursowego na stanowiska, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i d, właściwy podmiot powiadamia pisemnie zakładowe organizacje związkowe działające w podmiocie leczniczym.
 2. Zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia dokonują wyboru przedstawiciela, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. d oraz pkt 4 lit. d.
 3. W przypadku niedokonania wyboru przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2, konkurs odbywa się bez jego udziału.

 

§ 7.

 

 1. Właściwy podmiot powiadamia pisemnie przewodniczącego komisji konkursowej o składzie osobowym komisji.
 2. Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia pisemnie członków komisji o posiedzeniu komisji konkursowej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 3. Przyjęcie regulaminu konkursu i projektu ogłoszenia o konkursie może odbywać się w drodze korespondencyjnej. Regulamin konkursu i projekt ogłoszenia o konkursie uważa się za przyjęty, jeżeli żaden z członków komisji konkursowej nie zgłosi uwag w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji konkursowej.
 4. W przypadku nieprzyjęcia dokumentów, o których mowa w ust. 3, przez komisję konkursową w drodze korespondencyjnej, przewodniczący komisji konkursowej zarządza posiedzenie komisji.
 5. Przewodniczący komisji konkursowej przekazuje właściwemu podmiotowi regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie.

 

§ 8.

 

1. Postępowanie konkursowe jest nieważne w przypadku:
1)     niezachowania kolejności czynności, o których mowa w § 4 ust. 1;
2)     niedokonania jednej lub więcej czynności określonych w § 4 ust. 1;
3)     niespełnienia warunków określonych w § 9;
4)     rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 12;
5)     ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej powołane zostały osoby, o których mowa w § 5 ust. 1;
6)     naruszenia tajności głosowania;
7)     niepowiadomienia kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie posiedzenia komisji.
2. Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się do właściwego podmiotu w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem.
3. W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego właściwy podmiot ogłasza konkurs ponownie. Ponowne wszczęcie postępowania konkursowego następuje w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.

 

§ 9.

 

1. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:
1)     nazwę i adres podmiotu leczniczego;
2)     informację o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego;
3)     stanowisko objęte konkursem;
4)     wymagane kwalifikacje kandydata;
5)     miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, nie krótszy niż 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia;
6)     przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.
2. W ogłoszeniu można zamieścić informację o warunkach pracy i warunkach socjalnych, które zapewnia podmiot leczniczy.
3. Ogłoszenie o konkursie należy:
1)     zamieścić w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym;
2)     podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu leczniczego.

 

§ 10.

 

W skład komisji konkursowej wchodzą:
1)     w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska kierownika podmiotu leczniczego:
a)     od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli przewodniczącego komisji,
b)     przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego,
c)     przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli podmiot leczniczy zawarł z nią umowę o udostępnienie go na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
2)     2) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego:
a)     od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli przewodniczącego komisji,
b)     przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego, a jeżeli postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnieni członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej, również przedstawiciel tej izby; w przypadku gdy postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej - przedstawiciel Wojskowej Izby Lekarskiej,
c)     przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,
d)     przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym

e)     przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego,
f)     przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli podmiot leczniczy zawarł z nią umowę o udostępnienie go na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, i kierownik podmiotu leczniczego ? w przypadku, gdy postępowanie konkursowe dotyczy zastępcy kierownika podmiotu leczniczego;
3) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska ordynatora:
a)     przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego - lekarz posiadający specjalizację w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny jako przewodniczący komisji, a jeżeli postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnieni członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej, również przedstawiciel tej izby; w przypadku gdy postępowanie konkursowe jest realizowanew podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej - przedstawiciel Wojskowej Izby Lekarskiej jako przewodniczący komisji,
b)     od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego, z tym że w przypadku gdy o stanowisko ordynatora ubiega się kierownik podmiotu lub jego zastępca do spraw lecznictwa ? od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego ? w takim przypadku nie powołuje się w skład komisji przedstawiciela podmiotu tworzącego, o którym mowa w lit. e,
c)     dwaj lekarze - przedstawiciele okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego, posiadający specjalizację w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny,
d)     przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,

e)     przedstawiciel podmiotu tworzącego;
4)     4) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek:
a)     przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego jako przewodniczący komisji,
b)     od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego,
c)     przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,
d)     przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym, z wyjątkiem konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek,
e)     dwaj przedstawiciele okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,
f)     przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego;
5)     w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska pielęgniarki oddziałowej:
a)     przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego jako przewodniczący komisji,
b)     od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego,
c)     ordynator danego oddziału lub lekarz kierujący danym oddziałem,
d)     przełożona pielęgniarek albo naczelna pielęgniarka,
e)     przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego, a jeżeli postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnieni członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej, również przedstawiciel tej izby; w przypadku gdy postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej - przedstawiciel Wojskowej Izby Lekarskiej,

f)     dwaj przedstawiciele okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego.

 

§ 11.

 

Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze udział co najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym jej przewodniczący.

 

§ 12.

 

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1)     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2)     dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
3)     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4)     inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5)     kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6)     zaświadczenie o niekaralności.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: ?Konkurs na stanowisko ?? (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).
3. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

§ 13.

 

 1. W trakcie rozpatrywania zgłoszonych kandydatur komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może wymagać, aby kandydat wykazał się stosowną wiedzą, w tym w stosunku do kandydatów na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego, zastępcy kierownika podmiotu leczniczego oraz naczelnej pielęgniarki albo przełożonej pielęgniarek ? wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym; wiedzę tę sprawdza komisja konkursowa albo wyznaczeni przez przewodniczącego komisji jej członkowie.
 2. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

 

§ 14.

 

 1. Komisja konkursowa wybiera kandydata na dane stanowisko w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.
 2. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wybrany, przewodniczący komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie.
 3. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie został wybrany, przewodniczący komisji konkursowej zarządza trzecie głosowanie.
 4. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust. 1 i może być poprzedzone ponowną dyskusją członków komisji konkursowej i rozmową z kandydatem.

 

§ 15.

 

 1. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.
 2. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie.
 3. Właściwy podmiot powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

 

§ 16.

 

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy.

 

§ 17.

 

Do postępowań konkursowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.


§ 18.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 

Szukaj